ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

กองพัฒนานักศึกษาประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

           นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพิจารณาร่างประกาศขอรับเงินช่วยเหลือกองทุน ขั้นตอนการเบิกจ่ายและการชำระเงินคืน ร่างสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน

         สำหรับกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี