การพัฒนาศักยภาพ Train the Trainer

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

          กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

         การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน และ ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ Design thinking สำหรับวิศวกรสังคมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี