ส่งเสริมช่องทางการตลาดผ้าทอมือไทยบ้านท่าโล้

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ส่งเสริมช่องทางการตลาด ผ้าทอมือไทยทรงดำบ้านท่าโล้

         อาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือพื้นบ้านท่าโล้และผลิตภัณฑ์ของชุมชนยางหย่อง ตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดให้กับผ้าทอมือไทยทรงดำบ้านท่าโล้ จังหวัดเพชรบุรี โดยทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

            ผ้าทอมือไทยทรงดำมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของลวดลาย รูปทรงและสีของผ้า แต่ยังคงประสบกับปัญหาในเรื่องแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงได้ดำเนินการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลายหลากและยังได้ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สามารถดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เป็นการต่อยอดและขยายโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

            โอกาสนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องช่องทางการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชน การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยมือถือ และการผลิตสื่อออนไลน์ TikTok หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไทยทรงดำบ้านท่าโล้ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://shopee.co.th/product/588207225/22883743880?d_id=1682f

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี