คณะพยาบาลศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการกับ มรภ.ยะลา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ แลกเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการ
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เข้ามาแลกเปลี่ยนระบบ กลไกการบริหารจัดการในระดับคณะและระดับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม ทันสมัย เพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต

          โอกาสนี้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าชมศูนย์ SIRCOP (The Simulation & Innovation Resource Center of Phetchaburi) เพื่อศึกษารูปแบบ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาอย่างครบวงจร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี