ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 34306 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง ประธานสาขาวิชาพลศึกษา จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ซึ่งกำหนดช่วงในการฝึกระหว่างวันที่ 13 – 30 พฤศจิกายน 2566 

        สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจในประเด็นวัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การทำรายงาน แนวทางการปฏิบัติตนและสิ่งที่ควรระวัง 

       ทั้งนี้ รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (Practicum 3) เป็นรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพรายวิชาหนึ่งในจำนวน 5 รายวิชา ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในด้านการวางแผนและศึกษาผู้เรียนด้านต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ชุมชน และหลักสูตร โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา มีการบันทึก ตรวจสอบข้อมูล นำเสนอผลการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคลในลักษณะที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหลักสูตร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี