เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่าน สทท.ช่อง 11 (NBT)

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 (NBT)

          กลุ่มงานสื่อสารองค์กร นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายดนัย มีอารีย์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ประสานความร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11  (NBT) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566

            โดยมีการเผยแพร่การดำเนินงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ไปจนถึงการต่อยอดของนักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา การดำเนินการวิศวกรสังคมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบมีเหตุผล มีทักษะในการประสานงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

            โอกาสนี้ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนผู้แทนนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี