การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ที่กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 คน โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบกับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้ทักษะ Soft Skills และเพิ่มความสามารถในด้านทักษะ Hard Skills ใหม่ ๆ เพื่อให้เท่าทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 วิศวกรสังคมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะนักศึกษาแห่งการเรียนรู้ เน้นทักษะให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังผ่านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล ค้นหาปัญหาที่แท้จริง คิดอย่างเป็นนระบบ รู้จักการประสานงาน สามารถผลิตนวัตกรรมทางสังคมให้แก้ปัญหาของสังคมได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี