MOU แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีน กับ Chongqing Jiaotong University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ Chongqing Jiaotong University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเก็จรัตนมณี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วม

           อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง ประธานสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวว่า “กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ Chongqing Jiaotong University แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมและกำหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลและยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาจีน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การฝึกอบรมและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

          สำหรับ Chongqing Jiaotong University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองฉงชิ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต 2 แห่ง คือ Nan’an และ Science City มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี