คณะวิศวะฯ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง SU 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
            โดยมีการเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ โดยคุณสุริยงค์ วันทอง วิศวกร บริษัท เอสซอม จำกัด และ คุณชลธิพา สุขดี นักบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะทางสังคมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์” โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

            การจัดโครงการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาณ สถานประกอบการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี