แถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 "รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก" 5 – 7 ธันวาคม นี้

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ณ ลานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวคะนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

       นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ว่า “จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ เป็นเมืองสามรสและยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากลด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เป็นงานเดียวในจังหวัดที่มีความครบเครื่องทั้งการแสดงจากทั้งในจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการแสดงจากต่างประเทศ ในนามของตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีที่ได้ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักแสดงจากทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพงานระดับชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคต”

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศได้ถ่ายทอดผลงานการแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ โดยในปีนี้ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้ธีม “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” มุ่งเน้นความเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเพชรบุรียังคงอยู่ในช่วงการสร้าง Soft Power ด้วยอาหารท้องถิ่นจากการได้รับเลือกให้เป็นเมืองอาหารของยูเนสโก และยังมีความเป็นเลิศด้านสกุลช่างเมืองเพชร จึงเป็นการจัดงานเพื่อการศึกษาและเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” 

       มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี การแสดงในภาคค่ำ นอกจากจะมีการแสดงจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ยังมีในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศ และที่เป็นไฮไลท์การจัดงานคือแสดงศิลปะการต่อสู้จากวิทยาลัยซงซาน เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน และการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ เช่น ศรีลังกา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าชุมชนตลาดอิ่มสุข ส่วนในภาคกลางวัน มีการเสวนาวิชาการ “การยกระดับ Soft Power เพชรบุรี สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย” การปาฐกถานำประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี” และการเสวนาเชิงประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน”

            ในปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีอายุการก่อตั้งครบ 100 ปี และได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านเพื่อความยั่งยืนและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี