มรภ.พบ.เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ประจวบฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ประจวบฯ พร้อมจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว และอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานฯ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 และเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

          นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อวิเคราะห์สภาพของชุมชน (SWOT Analysis) สู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคม SIA และประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรม ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงชุมชนในการยกระดับการท่องเที่ยวเขามอแดงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหมู่บ้านหนองกา โดยจะนำประเด็นความต้องการของชุมชนมาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี