สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Grand Richmond Hotel จังหวัดนนทบุรี

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรควบคู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักฯ ให้สอดคล้องกับการให้บริการด้านวิชาการและตอบสนองเท่าทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกับหน่วยงานภายนอก สามารถประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี