มรภ.เพชรบุรี เตรียมนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน

มรภ.เพชรบุรี เตรียมนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมกับนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประสานการดำเนินงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการตลาดและมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดทำ Facebook Fanpage “นักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้นักศึกษาทราบ
ส่วนทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการค้าขายแบบออนไลน์ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับทราบ ทั้งนี้จะมีการจัดทำข้อตกลงในเวทีจับคู่การค้าการขาย/สัญญา ระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการ OTOP นำร่องโครงการฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี