นร.รร.วัดเพรียง เข้าชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับนางสาวนาถธิดา เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 ในโอกาสเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหนูน้อยเรียนรู้ศูนย์ศาสตร์พระราชา รายวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิชาการจัดการการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา อีกทั้งได้เป็นการฝึกปฏิบัติและการถ่ายทอดความรู้และการบริการวิชาการแก่โรงเรียนหรือชุมชนอีกด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี