นำเสนอผลงานวิจัย “เส้นทางท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคม
"เส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น จังหวัดเพชรบุรี"

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic ในหัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน

      การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาต้นแบบโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแด่น จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ 4 ประการ คือ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักนวัตกร โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี