ประชุมกลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางและกระบวนการในการพิจารณาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี