งานวิจัยและประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
นำเสนองานวิจัยและการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียร์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยและการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ (ELECTRICAL ENGINEERING CONFERENCE : EECON) ครั้งที่ 46 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

            การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยและการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและการพัฒนางานสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนากระบวนการด้านงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี