ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ  ด้านงานวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

       นอกจานี้ได้มีการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขี้น และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาชีววิทยา การเสวนาเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ โอกาสนี้ ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบอาหารด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี