ถ่ายทอดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 67

กองนโยบายและแผนจัดการถ่ายทอดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการถ่ายทอดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง กลุ่มงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            โดยมีการถ่ายทอดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมและแยกตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่ผลสำเร็จ ครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี