ติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์พยอม ยุวะสุต กรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2566 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี