คณะพยาบาลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รามคำแหง

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เปิดคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองได้วิชาการและวิชาชีพ

            โอกาสนี้ ได้มีการแนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Development of Simulation เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการดำเนินงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี