มรภ.นครปฐมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

           อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายทวี นวมนิ่ม หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดยอาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันก่อนนี้

          ในการนี้ได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี