คณะ IT ลงพื้นที่บ้านห้วยข้อง วางแผนการดำเนินงาน ปี 67

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่บ้านห้วยข้อง วางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567

                อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิห้วยข้อง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา วางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิห้วยข้อง เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลห้วยข้องออกสู่สากล พร้อมทั้งทำการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)  ในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี