ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/66

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ

        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชขภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ภัทรา อัตตวิริยะสกุล อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ที่ได้ส่งผลงานและบทความประกอบผลงานสร้างสรรค์ “Karen in style: The color handbags” และได้รับการพิจารณาให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม จากการนําเสนอผลงานการออกแบบ และตัดเย็บกระเป๋าถือจากผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในงานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ SILPA 2023: Creative Works Exhibition เมื่อช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

            ขณะที่นักศึกษาสาขาวิชาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เละสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล Good ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 กับบทความวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของปวงชนชาว ไทย”ประกอบด้วย นางสาวกรรณิการ์ บุรีวชิระ นางสาวสุทธิดา พุทธรักษาและนายเนติพงษ์ ป้านทอง โดยมีอาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทวิชะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

            สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์เละสังคมศาสตร์ ส่งนักศึกษาประกวดแต่งเพลง และการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด “เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย” ผลปรากฏว่า “ทีมรากไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ในบทเพลง “รากไทยคือภาษา” โดยจัดการแข่งขันไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ทีผ่านมา ณ ดินแดนแห่งความรัก จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นายธนกฤต สิงโตแก้ว นายณัฐวุฒิ มรกต นายรณพร แม้นเมฆและนายสิทธิชัย ชูโชคกุล

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมทําผงปรุงรส รสปลา เสริม แคลเซียม ในโครงการกรุงศรี อุดมศึกษา อาสาพัฒนา มูลนิธิกรุงศรี ประจําปี 2566 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย นายพรนิมิต ดีแก้วและนางสาวอรัญญา ปั้นโต โดยมีอาจารย์ ดร.ศจีมาศ นันตสุคนธ์และนายณัฎฐนันท์ ศูนย์จันดา เป็นผู้ควบคุมทีม

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ จัดสอบวัดระดับมาตรฐานภาอังกฤษ DynEd ให้กับนักเรียนทุกชั้นปีของโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักเรียนสอบได้ระดับ B1 จํานวน 12 ราย ประกอบด้วย  เด็กหญิงทิพปภา ยัญญพงศ์ เด็กชายนิติธรรมรัชส์ อมรนิมิต เด็กหญิงสุประวีณ์ เจริญผล นายกษิดิ์พัฒน์ ศิริกุลณ์       นายพีรพัฒน์ สังวาล นายณัฐภัทร มีเคลือ นางสาวแพรวา สายกระสุน นางสาวณัฐชา เกรแฮม นางสาวกุลธิรัตน์ ศุภภัชกุล นายนภดล สุริยะจันทร์ นางสาวปาณิสรา พุดเทศและนางสาวพัชรพร ปฐมพรหมมา

         นอจากนี้ อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2566 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจําปี 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี