กลุ่มงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

         อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ” ระวห่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มากกว่า 50 หลักสูตร เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้ปกครองตลอดจนผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี