หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล Module 1

หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล Module 1 ร่วมส่งเสริมเด็กมัธยมปลายยุคใหม่
"เรียนด้วยแถมมีรายได้"

       คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว” Module 1 ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน  

       กิจกรรมอบรม “หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว” เป็น Modul ที่ 1 จากทั้งหมด 5 Module ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับบริบทการประกอบธุรกิจในระดับโลก การบรรยายเรื่องเทรนด์ธุรกิจและการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยผู้ที่ผ่านการอบรมครบทุก Module จะได้รับเกียรติบัตรและสามารถนำเครดิตจากการอบรมไปเทียบเคียงหน่วยกิตรายวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี