มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากร ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากร ประจำปี 2566

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2566 เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแนวทางการดำเนินงานในแต่ละด้าน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า “เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนันวิชาการได้รับทราบ เช่น การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดชุมชนต้นต้นแบบทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การผลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่มที่ 5 กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่ว่า “ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตลอดจนความร่วมมือจากต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผลงานทางวิชาการในด่านต่าง ๆ และที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาและบุคลากรในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเป็น Green University และ Green Office”

โอกาสนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 6 ท่าน ได้นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  1. อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดี ด้านวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผนงาน รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษและการประชุม

            หลังจากนั้น คณะผู้บริหารและบุคลกรได้ร่วมกันแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี