คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ท่าคอย เตรียมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง รับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำมาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายฉลอง เหลืองเจื้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยและสมาชิกในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

            สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาบริบทและความต้องการในการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งประมาณการประเมินความคุ้มค่า คุ้มทุนในโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการระดมความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการชุมชนตลอดจนชาวบ้านในชุมชน ซึ่งหลังจากนี้จะนำความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี