คณะผู้บริหารจาก Rovuma University, Mozambique ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด

คณะผู้บริหารจาก Rovuma University, Mozambique ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด
เยี่ยมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 Mario Jorge Caetano Brito dos Santos อธิการบดี Rovuma University, Mozambique พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

       โอกาสนี้คณะจาก Rovuma University, Mozambique ได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โรงเรือนอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนบ้านโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน ถือเป็นประสบการณ์และแนวทางการนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี