การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับจังหวัด”

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับจังหวัด"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จตุพร อินทะนิน รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา บุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับจังหวัด” (workshop on SDGs indicator for the provice) ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยฯเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้โครงการ “SDGs Profile for UNDP Thailand “ โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

            ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวณิชมล ทองพัฒน์ นักวิจัย ที่จะนำไปสู่ความท้าทายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของ SDG เป้าหมาย 15 จังหวัดนำร่อง และพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการทำงานทุกภาคส่วนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี