มรภ.เพชรบุรีเดินหน้าพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ เพื่อให้บริการทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่หน่วยงานที่สนใจ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1  และอาคารเรียน 7 ชั้น 3 ประกอบด้วย

              1. โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช)

              2. โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ห้องฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี) 

              3. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

            สำหรับการตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนและชุมชนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี