ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด

คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด

               วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการหลัก: ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับวิทยาเขตโป่งสลอดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริแบบครบวงจร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี