มรภ.เพชรบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการพัฒนากายภาพและงานบริหารคลัง

            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม นางสาวอภิญญา แจ่มใส หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน ตลอดจนบุคลากรกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม และงานบริหารคลังและทรัพย์สิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

           การเดินทางมาศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางานอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรสังกัดกองคลังและพัสดุ กองอาคารและสถานที่ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับความรู้ แนวคิด ตลอดจนทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน ปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี