คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริการวิชาการความรู้ด้านจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริการวิชาการความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

       อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สองภาษา และห้องแผนการเรียน วิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการฝึกปฏิบัติการชีววิทยา ณ อาคารเรียน 7

        โดยมีการให้ความรู้ทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น การเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์และการศึกษาลักษณะเซลล์จุลินทรีย์ใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อบริการวิชาการความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำวิจัยหรือโครงงาน เพื่อเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยาในการศึกษาต่อไปค่ะ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี