การเสวนาวิชาการ “Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability”

🌎 ขอเชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability”
* * ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
* * ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3QP4Srb
* การเข้าร่วมเสวนาวิชาการในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้
* * ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 090-9930321
นางสาวรัญสิมาภรณ์ ดอกบัว โทร. 096-0866698

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

เพชรบุรี, ราชภัฏ, มหาวิทยาลัย, University
เพชรบุรี, ราชภัฏ, มหาวิทยาลัย, University