พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม

 วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมณัฐกวี ชั้น3 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

         โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม จึงได้จัดตั้งชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายในการป้องกันมะเร็งเต้านมการเพิ่มแกนนำเพชรถันยรักษ์ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2566 ชมรมถันยรักษ์โดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ่งเน้นการต่อยอดกิจกรรมเดิมและริเริ่มกิจกรรมใหม่เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขยายแกนนำเพชรถันยรักษ์รวมถึงพัฒนาแกนนำเดิมให้มีทักษะการตรวจเต้านมในระดับเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเปราะบางให้เกิดความตระหนัก การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อนำสู่การวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

เพชรบุรี, ราชภัฏ, มหาวิทยาลัย, University