ชมรมถันยรักษ์ต่อยอดและขยายแกนนำเครือข่าย

เพชรบุรี, ราชภัฏ, มหาวิทยาลัย, University

ชมรมถันยรักษ์ ต่อยอดและขยายแกนนำเครือข่าย
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพเต้านม ที่ชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณาจารย์และสมาชิกชมรมถันยรักษ์ เข้าร่วม

        นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล ประธานชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “ชมรมถันยรักษ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2565 ดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายและเพิ่มแกนนำชในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในปี 2566 มุ่งเน้นการต่อยอดกิจกรรมเดิมและริเริ่มกิจกรรมใหม่ ต้านภัยมะเร็งเต้านมให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขยายแกนนำเพชรถันยรักษ์รวมถึงพัฒนาแกนนำเดิมให้มีทักษะการตรวจเต้านมในระดับเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเปราะบาง ให้เกิดความตระหนัก
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยบูรณาการความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมกับ
ศาสตร์ตามความถนัดของสาขาวิชาและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนนำแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และสามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเอง เสริมศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุขในการตรวจยืนยัน เพื่อนำสู่การวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วขึ้น”   

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำรุ่นใหม่ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองออย่างถูกต้อง การฝึกบันทึกผลผ่านระบบ BSE Application เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี