ลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านโป่งลึก-บางกลอย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรมร่วมกับกลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ
ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัยของครูและนักเรียน

          วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม และงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม ลงพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกและประชาชนในพื้นที่ ในด้านการออกแบบวางแผนการปรับปรุงที่พักอาศัยของครูและนักเรียนที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม รวมถึงการออกแบบการจัดทำร้านค้าจุดบริการนักท่องเที่ยวของชุมชนให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของพื้นที่

             นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเก็บข้อมูลและทบทวนความต้องการในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการผลิตกาแฟเพื่อการยกระดับคุณภาพกาแฟ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี