ศูนย์บริการสุขภาพ Health Care Service คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

วันศุกร์.....สุขภาพกายและใจแข็งแรง "รุ้ก่อนรักษาทัน!!!อย่าให้มันลุกลาม"

ศูนย์บริการสุขภาพ Health Care Service คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับ คณาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร วันที่ 1 ธันวาคม 2566 น. ณ อาคารนิวัติสโมสร โดย. งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา PBRU กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ. นักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อฝึกประสบการณ์ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น!!!!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี