สำนักวิทยบริการฯให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางโดยรวมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี