สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์

        วันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมการรับฟังการนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ณ ห้อง LC201 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้ทดลองใช้งานระบบบริการการศึกษา ในส่วนงานบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี