รร.สาธิตฯ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 135 คน

            สืบเนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ประกอบด้วย ฐานบุกเบิก 5 ฐาน ที่สอนเกี่ยวกับการผูกเงื่อนประเภทต่าง ๆ เช่น เงื่อนพิรอด ตะกรุดเบ็ด ผูกซุง ปมตาไก่ เป็นต้น ฐานผจญภัย ได้แก่ สกีบก เอาชีวิตใช้เสาไฟฟ้าแรงสูง (จำลอง) สะพานเชือกเส้นเดียว ไต่หน้าผา ย้อนวันวานและทรงตัวบนบก นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมรอบกองไฟและฐานเดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทนให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี