ผู้นำนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิศวกรสังคม

คณะวิทยาการจัดการนำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิศวกรสังคม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึเนระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา และฟ้าหลวง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            โอกาสนี้ ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิศวกรสังคม ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย นายอัครพล คงเจริญ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง และนางสาวพชรพร สุคันธ์จันทร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี