คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp 2566)
ให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวหิน

        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp 2566) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 125 คน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิรัยสมิต โรงเรียนหัวหิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งเป็นฐานจำนวน 8 ฐานความรู้ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ประกอบด้วย กลลูกเต๋ามหัศจรรย์ strimko Pick’s Formula เส้นทางลับ(การบวก) Tangram มหาสนุก แบ่งให้เท่า เกมบัตรทายใจ และPentomino

       จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี ขณะที่นักศึกษาก็สามารถนำประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ต่อไป 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี