คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

      วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

       สำหรับกิจรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “พัฒนาศักยภาพ สู่การทำงานแบบมืออาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาสู่สถานประกอบการ และระเบียบ หลักเกณฑ์การฝึกงาน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี