Soft Power เพชรบุรี สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย

Soft Power เพชรบุรี สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย
เน้นการสร้างมูลค้าเพิ่มด้านอาหารและงานช่าง

         การเสวนาวิชาการ “การยกระดับ Soft Power เพชรบุรี สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย” จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5- 7 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณกรกต อารมย์ดี เจ้าของแบรนด์ KORAKOT และคุณอารียา สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ โดยมีคุณอุดมเดช เกตุแก้ว สื่อมวลชน เป็นผู้ดำเนินรายการ

            สำหรับ “การยกระดับ Soft Power เพชรบุรี สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย” ในมุมมองผู้ร่วมเสวนาทั้ง 3 ท่าน เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งด้านอาหาร ภูมิศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สามารถผลักดันไปสู่ Soft Power ได้ในอนาคต แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้สามารถขับเคลื่อนและช่วยเสริมหนุนจังหวัดเพชรบุรีสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารเมืองเพชรบุรี ช่วยยกระดับอาหารเมืองเพชรไปสู่ Gastronomy และมาตรฐานระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการเป็น Creative City of Gastronomy ให้กระจายไปสู่ประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ สำหรับ Soft Power เพชรบุรีที่เชื่อว่ามีความแข็งแกร่งสุดคือ อาหารและงานช่าง ที่สามารถส่งเสริมและผลักดันเป็นของที่ระลึกหรือของฝากจนเป็นของชื่อดังของจังหวัดได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี