มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
กับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 12 5 -7 ธันวาคม นี้

          เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานและผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศจากต่างประเทศเข้ารับชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดในปีนี้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็น “รากพริบพรี” อันเป็นเมืองประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยทวาราวดีที่มีความรุ่งเรือง “อัญมณีวัฒนธรรม” การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ สมานฉันท์ เชื่อมความสัมพันธ์ “ล้ำค่ามรดกโลก” ความรุ่งเรืองของเพชรบุรีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย จึงนับว่าเป็นการจัดงานที่ตรงตามเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความภูมิใจ พลังรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมและพลังแห่งสายสัมพันธ์ที่ดีงามโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางอย่างแท้จริง ในปีนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศที่ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทส ปีนี้ได้รับการตอบนับจากประเทศศรีลังกา อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และจีน ที่นำศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติมาร่วมแสดงด้วย”

             นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เผยว่า “จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ การละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนอาหารและขนมหวาน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เป็นการสานความสัมพันธ์กับระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ย่อมทำให้เห็นความหลากหลายและเกิดเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่กว้างขวางมากขึ้น

          งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงในแต่ละค่ำคืนแล้ว ยังมีงานดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ นิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี นิทรรศการอาหาร นิทรรศการช่างและนิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขณะที่ในภาคกลางวันจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เสวนาทางวิชาการ Soft Power ปาฐกถานำประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี” เสวนาเชิงประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน” เป็นต้น

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2566 โดยเข้ารับฟังการเสวนาในช่วงเช้าได้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะที่การแสดงในภาคค่ำจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี