ปาฐกถานำ ประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี”

การปาฐกถานำประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี”
และการเสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่วต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถานำ ประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี” และการเสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ “คนขุด คนเขียน คนอ่าน” ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่องช่วงเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การปาฐกถานำ ประเด็น “ต้นรากเพชรบุรี” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์และยุคทวารวดี  นักศึกษาสายวิชาชีพครูสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งการศึกษาทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการค้นพบความจริงในอดีตและนำความจริงในอดีตนั้นมาเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันและอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี