นศ.บรรณารักษ์ฯ คว้ารางวัลประกวดคลิปสั้น “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม”

นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดวิดีโอสั้น
ในงาน "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม"

            วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม B1-5 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล เข้าร่วมรับรางวัลชนะการประมวลสื่อดิจิทัล ประเภทผลงานวิดีโอสั้น ในงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” จากนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา

            การประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 2 ทีม 2 ผลงาน ได้แก่ ทีมของนายธนกฤต พุ่มไสว และ นางสาวกมลวรรณ เลาหวัฒนภิญโญ ชื่อผลงาน โครงการพระราชดำริ ฟื้นชีวิต สร้างอาชีพ ชาวประชาเพชรบุรี และทีมของนางสาวอภิชญา เดชกุลรัมย์ และนางสาวกัญญานัฐ โพธิ์กลาง ชื่อผลงาน ราชภัฏ คนของพระราชา ชาวประชาพึ่งพระบารมี

          สำหรับการประกวดวิดีโอสั้น ในงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเผยแพร่คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี