เสวนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

กิจกรรมเสวนา
Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกันจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นําพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบทบาทในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมนี้จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในด้านอาหาร สินค้า บริการและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็น Soft Power ที่สำคัญทางการท่องเที่ยวของเมืองเพชรบุรี กิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการต่อยอดและขับเคลื่อนกิจกรรมในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของเมืองเพชรบุรีให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี